Националната програма „Иновации в действие“


От 2020 година ПГ „Св. Климент Охридски“ е част от семейството на иновативните училища в България и е включена в реализиране на Националната програма „Иновации в действие“  с проект, приет от Педагогическия съвет на училището и одобрен от Обществения съвет.

С оглед осъществяване на иновацията, през 2020/2021 година в училището е въведена учебната дисциплина “Програмиране на мобилни приложения”, по която учениците да бъдат обучавани  в рамките на 3 последователни години.

В иновативните дейности в 2020/2021 учебна година са включени  50 ученици от  VIII клас от две паралелки, обучавани в 4 групи, с ръководител ст. учител Галина Кънева. Целта на проекта е свързана с идеята за въвеждане на обучение на осмокласниците по иновативна дисциплина чрез използване на интерактивна и адаптивна обучителна система, проектен подход и „обучение чрез правене“.

Партньори в проекта на Гимназията са Немска езикова гимназия „Гьоте“ – гр. Бургас и Средно училище „Свети Климент Охридски“ – гр. Ямбол.

Препис – извлечение от Протокол на заседание на Обществения съвет за участие в проект Иновативни училища

Декларация за съгласие на Обществения съвет за участие в проект Иновативни училища
Препис – извлечение за участие в проект Иновативни училища

Профилирана гимназия „Св. Климент Охридски“ Елхово – пространство на иновациите