ДЗИ – 2024


 

Дати за провеждане на държавни зрелостни изпити 2024 г.

  • Български език и литература – 17 май 2024 г., начало 08:30 ч.
  • Втори държавен зрелостен изпит – 20 май 2024 г., начало 08:30 ч.

Дати за подаване на заявления: Съгласно изискванията на заповед №РД 09-2046/28.08.2023 г., срока за подаване на заявления за допускане до ДЗИ е от 06 до 21.02.2024 г. 

УКАЗАНИЯ  ЗА XII КЛАС,  ОТНОСНО ОРГАНИЗАЦИЯТА И ПРИКЛЮЧВАНЕТО НА 2023/2024 УЧЕБНА ГОДИНА  

Обявяването на списъци с разпределението на зрелостниците по училища, зали и издаването на служебна бележка за допускане до държавни зрелостни изпити е до 16.05.2024 г. До тази дата (вкл.) всеки ученик трябва да е взел своята служебна бележка и да е запознат с мястото, на което ще се яви на ДЗИ.

Зрелостниците се явяват на изпит на съответните дати не по-късно от 08:00 ч., като задължително носят лични карти и служебна бележка за допускане до ДЗИ.

По време на държавния зрелостен изпит всеки ученик може да носи само линия, пергел, триъгълник, черен химикал, молив, гума и непрограмируем калкулатор, ако е разрешено в учебно-изпитната програма.

Инструктаж за зрелостника!

Резултатите от ДЗИ се обявяват в срок до 07.06.2024 г.

Изпитните сесии са две – майска (редовна) и септемврийска (22 и 23 август 2024 г.). При получена слаба оценка на зрелостен изпит ученикът има право да се явява неограничен брой пъти. Получените положителни оценки на ДЗИ са окончателни и не се допуска изпит за промяна на оценката.

Общият успех на дипломата за средно образование се определя като средно аритметично от трите рубрики: ДЗИ (двете оценки – по БЕЛ и по избрания предмет), успех от ЗП (задължителните предмети, изучавани в 11 и 12 клас – ЗУЧ) и успех от ПП (профилирани и непрофилирани – ИУЧ, ФУЧ).

При успешно завършен 12 клас и при успешно положени държавни зрелостни изпити се издава диплома за средно образование.

В случай, че зрелостните изпити не са положени или издържани, след подаване на молба ученикът може да получи удостоверение за завършен гимназиален етап. Това удостоверение не позволява кандидатстване във ВУЗ, но служи при започване на работа.
ПРЕЗЕНТАЦИИ:

ДЗИ 2024
ПОЛЕЗНИ ВРЪЗКИ:
ЗАПОВЕД ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ПРОВЕЖДАНЕТО НА ДЪРЖАВНИТЕ ЗРЕЛОСТНИ ИЗПИТИ през учебната 2023/2024 г.

Заповеди и наредби, свързани с организацията и провеждането на ДЗИ

Примерни задачи за ДЗИ за учебната 2023/2024 година 

ЗА МАТУРИТЕ –  актуална информация и примерни изпитни варианти

http://www.zamatura.eu/ –  архив на примерни изпитни варианти