ДЗИ – 2021


 

Дати за провеждане на държавни зрелостни изпити 2021 г.

  • Български език и литература – 19 май 2021 г., начало 08:00 ч.
  • Втори държавен зрелостен изпит – 21 май 2021 г., начало 08:00 ч.

Дати за подаване на заявления: Съгласно изискванията на заповед №РД 09-2119/28.08.2020 г., срока за подаване на заявления за допускане до ДЗИ е от 01 март до 18 март 2021 г. 

УКАЗАНИЯ ЗА XII КЛАС, ОТНОСНО ПРИКЛЮЧВАНЕТО НА 2020/2021 УЧЕБНА ГОДИНА И ПРОМЯНА НА ГОДИШНА ОЦЕНКА

Обявяването на списъци с разпределението на зрелостниците по училища, зали и издаването на служебна бележка за допускане до държавни зрелостни изпити е до 18.05.2021 г. До тази дата (вкл.) всеки ученик трябва да е взел своята служебна бележка и да е запознат с мястото, на което ще се яви на ДЗИ.

Зрелостниците се явяват на изпит на съответните дати не по-късно от 07:30 ч., като задължително носят лични карти и служебна бележка за допускане до ДЗИ.

По време на държавния зрелостен изпит всеки ученик може да носи само линия, пергел, триъгълник, черен химикал, молив, гума и непрограмируем калкулатор, ако е разрешено в учебно-изпитната програма.

Инструктаж за зрелостника!

Резултатите от ДЗИ се обявяват в срок до 07.06.2021 г.

Изпитните сесии са две – майска и септемврийска. При получена слаба оценка на зрелостен изпит ученикът има право да се явява неограничен брой пъти. Получените положителни оценки на ДЗИ са окончателни и не се допуска изпит за промяна на оценката.

Общият успех на дипломата за средно образование се определя като средно аритметично от трите рубрики: ДЗИ (двете оценки – по БЕЛ и по избрания предмет), успех от ЗП (задължителните предмети, изучавани от 9 до 12 клас) и успех от ПП или ЗИП (профилирани и непрофилирани).

При успешно завършен 12 клас и при успешно положени държавни зрелостни изпити се издава диплома за средно образование.

В случай, че зрелостните изпити не са положени или издържани, след подаване на молба ученикът може да получи удостоверение за завършен гимназиален етап. Това удостоверение не позволява кандидатстване във ВУЗ, но служи при започване на работа.
ПРЕЗЕНТАЦИИ:

ДЗИ 2021
Дипломи 2021
ПОЛЕЗНИ ВРЪЗКИ:
ЗАПОВЕД ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ПРОВЕЖДАНЕТО НА ДЪРЖАВНИТЕ ЗРЕЛОСТНИ ИЗПИТИ през учебната 2020/2021 г..
НАРЕДБА № 3 ОТ 17 МАЙ 2004 Г. ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ПРОВЕЖДАНЕТО НА ДЪРЖАВНИТЕ ЗРЕЛОСТНИ ИЗПИТИ
НАРЕДБА № 1 от 11.04. 2003 г. ЗА УЧЕБНО-ИЗПИТНИТЕ ПРОГРАМИ ЗА ДЪРЖАВНИТЕ ЗРЕЛОСТНИ ИЗПИТ

http://www.zamatura.eu/ – актуална информация и примерни изпитни варианти