Административни услуги


Обявени свободни места за ученици в ПГ „Св. Климент Охридски“ към 27.09.2023 г.

Издаване на удостоверения за валидиране на компетентности.
Заявление за валидиране на компетентности.

Издаване на служебна бележка за подадено заявление за допускане до ДЗИ.

Издаване на служебна бележка за допускане до ДЗИ.

Издаване на диплома за средно образование.

Издаване на дубликат на документ за завършен клас, етап или степен на образование – удостоверение, свидетелство, диплома.
Заявление за издаване на дубликати.

Преместване на ученици.
Преместване на ученици – заявление.

Приемане на ученици в VIII клас в профилирани гимназии.

Приемане на ученици в XI клас, завършили I – ви гимназиален етап.

Издаване на европейско приложение към дипломата за средно образование (влиза в сила от учебната 2021/2022 учебна година).
Заявление за издаване на европейско приложение към дипломата за средно образование (влиза в сила от учебната 2021/2022 учебна година).