Административни услуги и бланки


Индикативен списък на услугите, предоставяни от ПГ „Св. Климент Охридски“ – гр. Елхово

/Съгласно чл. 28 от Административнопроцесуалния кодекс и чл. 16 от Наредбата за административното обслужване, за услугите, извършвани от организациите, предоставящи обществени услуги в системата на предучилищното и училищното образование/

Обявени свободни места за ученици в ПГ „Св. Климент Охридски“

Издаване на диплома за средно образование

Издаване на служебна бележка за подадено заявление за допускане до ДЗИ

Издаване на служебна бележка за допускане до ДЗИ

Издаване на дубликат на документ за завършен клас, етап или степен на образование – удостоверение, свидетелство, дипломаОбразец на заявление 

Издаване на удостоверения за валидиране на компетентности Образец на заявление 

Издаване на европейско приложение към дипломата за средно образование (влиза в сила от учебната 2021/2022 учебна година) – Образец на заявление 

Преместване на ученици
Образец на заявление за записване на ученици в ПГ „Св. Климент Охридски“
Образец на заявление за преместване в друго училище


Бланки:

Заявление от родител за освобождаване на ученик

Заявление от родител за записване на ученици