График за класни и контролни


Г Р А Ф И К ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНТРОЛНИТЕ И КЛАСНИ РАБОТИ :

НА ОСНОВАНИЕ НА ЗАПОВЕД  НА ДИРЕКТОРА НА Г „СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“ – ГР. ЕЛХОВО СЕ ОПРЕДЕЛЯТ:

– ДАТИ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ВХОДНИ НИВА ЗА УЧЕБНАТА 2021/2022;

– ДАТИ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНТРОЛНИ И КЛАСНИ РАБОТИ ЗА I-ви СРОК НА УЧЕБНАТА 2021/2022;

ДАТИ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНТРОЛНИ И КЛАСНИ РАБОТИ ЗА II-ри СРОК НА УЧЕБНАТА 2021/2022.