Равен достъп до училищно образование в условията на кризи


СТАРТИРА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПРОЕКТ НА МОН BG05M2OP001-5.001-0001
„РАВЕН ДОСТЪП ДО УЧИЛИЩНО ОБРАЗОВАНИЕ В УСЛОВИЯТА НА КРИЗИ“

На 12.02.2021 г. бе подписан договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по проект № BG05M2OP001-5.001-0001 „Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“ между Министерство на образованието и науката – конкретен бенефициент и ИА ОПНОИР – управляващ орган на ОП НОИР. Проектът се реализира по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ (ОП НОИР) 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове, с конкретен бенефициент – Министерството на образованието и науката (МОН).

ПГ „Св. Климент Охридски“ участва в проекта в дейност 1 – Закупуване на технически средства за педагогически специалисти и ученици за обезпечаване на образователния процес в условията на кризи.

Проект „Равен достъп“

Информация за проекта от МОН

Протокол 1

Протокол 2

Заповед 282 относно назначаване на екип за проект „Равен достъп“