НП „Заедно в изкуствата и спорта“


Модул 2 – Спорт

Цели: Осигуряване на условия за личностно развитие на учениците чрез екипно взаимодействие при участието и изявата им в колективни спортове и изкуства, насочени към стимулиране на техните интереси, способности и компетентности. Засилване на интереса на учениците за участие в отбори за колективни спотове.

Срок: учебната 2023/2024 година – до 30.06.2024 г.