НП „ИКТ системата на образованието“ 2023/ 2024 г.


НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА
„ИНФОРМАЦИОННИ И КОМУНИКАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ (ИКТ) В
СИСТЕМАТА НА ПРЕДУЧИЛИЩНОТО И УЧИЛИЩНОТО ОБРАЗОВАНИЕ“

1. НЕОБХОДИМОСТ ОТ ПРОГРАМАТА
Дигитализацията на учебния процес е ключов елемент на модерното училище, чрез който
се оптимизира процесът на обучение, повишава се неговата ефективност и се подпомага
навлизането на иновации, базирани на информационните и комуникационните технологии
(ИКТ).
2. ЦЕЛИ И ОБХВАТ НА ПРОГРАМАТА
Националната програма е разработена в съответствие с Приоритетна област 6
„Образователни иновации, дигитална трансформация и устойчиво развитие“ – оперативни
цели „6.4. Развитие на образованието в дигитална среда и чрез дигитални ресурси“ и „6.6.
Модернизиране на образователната инфраструктура към устойчиво развитие“ на
Стратегическата рамка за развитие на образованието, обучението и ученето в Република
България (2021 – 2030).
2.1. Обща цел:
Подобряване качеството и възможностите за електронно обучение в системата на
предучилищното и училищното образование, достъп до съвременни информационни и
комуникационни технологии, внедряване на образователни иновации и създаване на условия за устойчивото им развитие.