Събиране на оферти с обява на основание глава 26 от ЗОП


Събиране на оферти с обява на основание глава 26 от ЗОП с предмет – „Ремонтни дейности на Профилирана гимназия „Св. Климент Охридски“ – гр. Елхово“ по две обособени позиции: Обособена позиция № 1 „Ремонтни дейности на физкултурен салон“ и Обособена позиция № 2 „Ремонтни дейности на коридор и фоайета на 1-ви етаж“. Необходима документация: ОБЯВА […]Покана за пазарни консултации


УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА, Профилирана гимназия „Св. Климент Охридски“ – гр. Елхово планира да възложи обществена поръчка на основание чл.20, ал.3, т.1 от ЗОП с предмет: „Ремонтни дейности на Профилирана гимназия „Св. Климент Охридски“ – гр. Елхово“ по две обособени позиции: Обособена позиция № 1 „Ремонтни дейности на физкултурен салон“ и Обособена позиция № 2 […]Открита е процедура по ЗОП чрез публична покана


Публична покана за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на компютърно оборудване“. Включва доставка, инсталиране, монтаж, конфигуриране и пускане в употреба на 15 броя компютърни конфигурации, три броя проектори със стойки за стена и три броя преносими компютри (лаптопи) за нуждите на Гимназия „Св. Климент Охридски“ – гр. Елхово. Публикувано на: четвъртък, 13 ноември […]