НП „Без свободен час“


Цели: Осигуряване на непрекъснатост на педагогическо взаимодействие в училища чрез възстановяване на средства за заплащане на реално взети учебни часове от педагогически специалисти, които заместват отсъстващи от работа педагогически специалисти.

Модул 1

Срок: 31.12.2023 г.