Правилници и заповеди


Правилници:
ПРАВИЛНИК ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ЗАКОНА ЗА НАРОДНАТА ПРОСВЕТА

Закон за предучилищното и училищното образование

Препис – извлечение от Протокол на заседание на Обществения съвет за участие в проект Иновативни училища
Декларация за съгласие на Обществения съвет за участие в проект Иновативни училища
Препис – извлечение за участие в проект Иновативни училища

ЗА УЧЕБНАТА 2020/2021 ГОДИНА

СТРАТЕГИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА ПГ „ СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“ ЗА ПЕРИОДА до 2023

ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ В ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТРАТЕГИЯТА ЗА РАЗВИТИЕ НА ПГ „ СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“

ПРАВИЛНИК ЗА ДЕЙНОСТТА НА ПГ „СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ” – ГР. ЕЛХОВО

ФОРМИ НА ОБУЧЕНИЕ ЗА УЧЕБНАТА 2021/2022 ГОДИНА

УЧИЛИЩНИ УЧЕБНИ ПЛАНОВЕ

ГОДИШЕН ПЛАН НА УЧИЛИЩЕТО ЗА УЧЕБНАТА ГОДИНА

МЕРКИ ЗА ПОВИШАВАНЕ КАЧЕСТВОТО НА ОБРАЗОВАНИЕТО

ПРОГРАМА ЗА ПРЕВЕНЦИЯ НА РАННОТО НАПУСКАНЕ НА УЧИЛИЩЕ

ПРОГРАМА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА РАВНИ ВЪЗМОЖНОСТИ И ЗА ПРИОБЩАВАНЕ НА ДЕЦА И УЧЕНИЦИ ОТ УЯЗВИМИ ГРУПИ 

ЕДИННИ ПРАВИЛА ЗА ПОВЕДЕНИЕ НА УЧЕНИЦИТЕ В ГИМНАЗИЯТА

ПЛАН ЗА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА УЧИЛИЩНИЯ ТОРМОЗ

ПРЕВАНТИВНИ МЕРКИ ЗА ПРЕДОТРАТЯВАНЕ И ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА ТОРМОЗА ПО НИВА

ЕДИННИ УЧИЛИЩНИ ПРАВИЛА ЗА ДЕЙСТВИЕ В СЛУЧАИ НА ТОРМОЗ СРЕД УЧЕНИЦИТЕ

ЕТИЧЕН КОДЕКС

ПЛАН- ПРОГРАМА  ЗА БЕЗОПАСНОСТ НА ДВИЖЕНИЕТО ПО ПЪТИЩАТА НА ПГ „СВ. КЛ. ОХРИДСКИ“ ГР. ЕЛХОВО ЗА 2021

ОРГАНИЗАЦИЯ НА УЧЕБНИЯ ДЕН

Заповед № 62 /28.10.2020 г.  относно организацията на обучението в електронна среда

Заповед № 85 /27.11.2020 г.  относно организацията на обучението в електронна среда