Задължителни документи за учебната 2023/2024


ЕТИЧЕН КОДЕКС

СТРАТЕГИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА ПГ „ СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“

ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ В ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТРАТЕГИЯТА ЗА РАЗВИТИЕ НА ПГ „ СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“

ПРАВИЛНИК ЗА ДЕЙНОСТТА НА ПГ „СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ” – ГР. ЕЛХОВО

УЧИЛИЩНИ УЧЕБНИ ПЛАНОВЕ

ГОДИШЕН ПЛАН НА УЧИЛИЩЕТО ЗА УЧЕБНАТА ГОДИНА

УТВЪРДЕН БЮДЖЕТ

ФОРМИ НА ОБУЧЕНИЕ ЗА УЧЕБНАТА 2023/2024 ГОДИНА

ДЪРЖАВЕН ПЛАН-ПРИЕМ ЗА УЧЕБНАТА 2023/2024 година

УТВЪРДЕН ПЛАН-ПРИЕМ ЗА 2023/2024 година

СВОБОДНИ МЕСТА ЗА 2023/2024 година

УСЛОВИЯ И РЕД ЗА ОРГАНИЗИРАНЕ НА СФО

 

ДРУГИ ДОКУМЕНТИ:

ЗАПОВЕДИ ЗА ПРИРАВНИТЕЛНИ ИЗПИТИ

ЕДИННИ ПРАВИЛА ЗА ПОВЕДЕНИЕ НА УЧЕНИЦИТЕ В ГИМНАЗИЯТА

МЕРКИ ЗА ПОВИШАВАНЕ КАЧЕСТВОТО НА ОБРАЗОВАНИЕТО

ПРОГРАМА ЗА ПРЕВЕНЦИЯ НА РАННОТО НАПУСКАНЕ НА УЧИЛИЩЕ

ПРОГРАМА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА РАВНИ ВЪЗМОЖНОСТИ И ЗА ПРИОБЩАВАНЕ НА ДЕЦА И УЧЕНИЦИ ОТ УЯЗВИМИ ГРУПИ 

ПЛАН ЗА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА УЧИЛИЩНИЯ ТОРМОЗ

ПРЕВАНТИВНИ МЕРКИ ЗА ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ И ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА ТОРМОЗА ПО НИВА

ЕДИННИ УЧИЛИЩНИ ПРАВИЛА ЗА ДЕЙСТВИЕ В СЛУЧАИ НА ТОРМОЗ СРЕД УЧЕНИЦИТЕ

ПЛАН- ПРОГРАМА  ЗА БЕЗОПАСНОСТ НА ДВИЖЕНИЕТО ПО ПЪТИЩАТА НА ПГ „СВ. КЛ. ОХРИДСКИ“ ГР. ЕЛХОВО 

УЧИЛИЩНИ ПРАВИЛА ЗА БЕЗОПАСНА РАБОТА В КОМПЮТЪРЕН КАБИНЕТ

ПОЛИТИКА ЗА РАБОТА С ИНФОРМАЦИОННИ СИСТЕМИ И АКТИВИ И ЗА ИНФОРМАЦИОННА СИГУРНОСТ

ОРГАНИЗАЦИЯ НА УЧЕБНИЯ ДЕН