Задължителни документи за учебната 2021/2022


ЕТИЧЕН КОДЕКС

СТРАТЕГИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА ПГ „ СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“

ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ В ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТРАТЕГИЯТА ЗА РАЗВИТИЕ НА ПГ „ СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“

ПРАВИЛНИК ЗА ДЕЙНОСТТА НА ПГ „СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ” – ГР. ЕЛХОВО

УЧИЛИЩНИ УЧЕБНИ ПЛАНОВЕ

ГОДИШЕН ПЛАН НА УЧИЛИЩЕТО ЗА УЧЕБНАТА ГОДИНА

МЕРКИ ЗА ПОВИШАВАНЕ КАЧЕСТВОТО НА ОБРАЗОВАНИЕТО

ПРОГРАМА ЗА ПРЕВЕНЦИЯ НА РАННОТО НАПУСКАНЕ НА УЧИЛИЩЕ

ПРОГРАМА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА РАВНИ ВЪЗМОЖНОСТИ И ЗА ПРИОБЩАВАНЕ НА ДЕЦА И УЧЕНИЦИ ОТ УЯЗВИМИ ГРУПИ 

УТВЪРДЕН БЮДЖЕТ

ФОРМИ НА ОБУЧЕНИЕ ЗА УЧЕБНАТА 2021/2022 ГОДИНА

ДЪРЖАВЕН ПЛАН-ПРИЕМ ЗА УЧЕБНАТА 2021/2022 година

ДЪРЖАВЕН ПЛАН-ПРИЕМ ЗА УЧЕБНАТА 2022/2023 година

УТВЪРДЕН ПЛАН-ПРИЕМ

СВОБОДНИ МЕСТА

ГРАФИК ЗА ОРЕС

 

ДРУГИ ДОКУМЕНТИ:

ЕДИННИ ПРАВИЛА ЗА ПОВЕДЕНИЕ НА УЧЕНИЦИТЕ В ГИМНАЗИЯТА

ПЛАН ЗА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА УЧИЛИЩНИЯ ТОРМОЗ

ПРЕВАНТИВНИ МЕРКИ ЗА ПРЕДОТРАТЯВАНЕ И ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА ТОРМОЗА ПО НИВА

ЕДИННИ УЧИЛИЩНИ ПРАВИЛА ЗА ДЕЙСТВИЕ В СЛУЧАИ НА ТОРМОЗ СРЕД УЧЕНИЦИТЕ

ПЛАН- ПРОГРАМА  ЗА БЕЗОПАСНОСТ НА ДВИЖЕНИЕТО ПО ПЪТИЩАТА НА ПГ „СВ. КЛ. ОХРИДСКИ“ ГР. ЕЛХОВО ЗА 2021

ОРГАНИЗАЦИЯ НА УЧЕБНИЯ ДЕН

Заповед № 172 от 04.02.2022 г. за организацията на изпити за определяне срочна оценка за 1-ви учебен срок