Задължителни документи за учебната 2022/2023


1. ЕТИЧЕН КОДЕКС

2. СТРАТЕГИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА ПГ „ СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“

3. ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ В ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТРАТЕГИЯТА ЗА РАЗВИТИЕ НА ПГ „ СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“

4. ПРАВИЛНИК ЗА ДЕЙНОСТТА НА ПГ „СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ” – ГР. ЕЛХОВО

5. УЧИЛИЩНИ УЧЕБНИ ПЛАНОВЕ

6. ГОДИШЕН ПЛАН НА УЧИЛИЩЕТО ЗА УЧЕБНАТА ГОДИНА

7. МЕРКИ ЗА ПОВИШАВАНЕ КАЧЕСТВОТО НА ОБРАЗОВАНИЕТО

8. ПРОГРАМА ЗА ПРЕВЕНЦИЯ НА РАННОТО НАПУСКАНЕ НА УЧИЛИЩЕ

9. ПРОГРАМА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА РАВНИ ВЪЗМОЖНОСТИ И ЗА ПРИОБЩАВАНЕ НА ДЕЦА И УЧЕНИЦИ ОТ УЯЗВИМИ ГРУПИ 

10. УТВЪРДЕН БЮДЖЕТ

11. ФОРМИ НА ОБУЧЕНИЕ ЗА УЧЕБНАТА 2022/2023 ГОДИНА

12. ДЪРЖАВЕН ПЛАН-ПРИЕМ ЗА УЧЕБНАТА 2022/2023 година

13. УТВЪРДЕН ПЛАН-ПРИЕМ ЗА 2022/2023 година

14. СВОБОДНИ МЕСТА ЗА 2022/2023 година

15. УСЛОВИЯ И РЕД ЗА ОРГАНИЗИРАНЕ НА СФО

 

ДРУГИ ДОКУМЕНТИ:

ЕДИННИ ПРАВИЛА ЗА ПОВЕДЕНИЕ НА УЧЕНИЦИТЕ В ГИМНАЗИЯТА

ПЛАН ЗА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА УЧИЛИЩНИЯ ТОРМОЗ

ПРЕВАНТИВНИ МЕРКИ ЗА ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ И ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА ТОРМОЗА ПО НИВА

ЕДИННИ УЧИЛИЩНИ ПРАВИЛА ЗА ДЕЙСТВИЕ В СЛУЧАИ НА ТОРМОЗ СРЕД УЧЕНИЦИТЕ

ПЛАН- ПРОГРАМА  ЗА БЕЗОПАСНОСТ НА ДВИЖЕНИЕТО ПО ПЪТИЩАТА НА ПГ „СВ. КЛ. ОХРИДСКИ“ ГР. ЕЛХОВО ЗА 2022/2023 година

УЧИЛИЩНИ ПРАВИЛА ЗА БЕЗОПАСНА РАБОТА В КОМПЮТЪРЕН КАБИНЕТ

ПОЛИТИКА ЗА РАБОТА С ИНФОРМАЦИОННИ СИСТЕМИ И АКТИВИ И ЗА ИНФОРМАЦИОННА СИГУРНОСТ

ОРГАНИЗАЦИЯ НА УЧЕБНИЯ ДЕН