НП „Квалификация на педагогическите специалисти“


Цел: Осигуряване на квалифицирани педагогически специалисти и директори за училища с малък брой паралелки, усъвършенстване и обогатяване на ключовите им компетентности за повишаване качеството на обучението, възпитанието и социализацията на децата и учениците в образователните институции, чрез участието им в обучения, форуми и конференции.

Модул 1 – до 10.12.2023 г. и Модул 2 – за учебната 2023/2024 г.