Проект “Подкрепа за успех”


Проект BG05M2ОP001-2.011-0001 „Подкрепа за успех“ на Министерството на образованието и науката (МОН)  по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ (ОП НОИР) 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.

Проектът е за подкрепа на всички деца, които имат затруднения с усвояване на учебното съдържание по различни предмети. Основната цел е да се подпомогне равния достъп до качествено образование и по-пълното обхващане на учениците в училищното образование чрез дейности за преодоляване на затруднения в обучението и пропуски при усвояването на учебното съдържание, както и за развитие на потенциала и възможностите им за успешно завършване на средно образование и за бъдеща социална, професионална и личностна реализация.

За учебната 2019/2020 г. Профилирана гимназия “Св. Климент Охридски” – Елхово приоритетно организира занимания по интереси в тематичните направления:

  • Математика – 3 групи “Приложна математика” с ръководители Катя Димитрова, СтоянкаЯнева и Галина Кънева;
  • Технологии – 1 група “Езиков сват” с ръководител Виолета Илчева;
  • Изкуства и култура – 1 група “Сценични и танцови изкуства” с ръководител Снежана Делчева;
  • Спорт – 2 групи “Колективни спортове” с ръководител Димитър Кисьов.

Новини по проекта:

Изява по математика, на групата по интереси “Приложна математика”, на тема “Златното сечение“, с ръководител ст. учител Стоянка Янева, се проведе на 22.01.2020 г.

Изява по български език и литература, на групата по интереси „Езиков свят“, с ръководител ст. учител Виолета Илчева, се проведе на 13.02.2020 г.