Проект „Твоят час“


baner

Проект BG05М20Р001-2.004-0004 „Развитие на способностите на учениците и повишаване мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности (ТВОЯТ ЧАС) по Оперативна програма “Наука и образование за интелигентен растеж” 2014 – 2020, съфинансирана от Европейските структурни и инвестиционни фондове за програмен период 2014 – 2020 г. и

Профилирана гимназия „Св. Климент Охридски“, гр. Елхово

предлагат 10 извънкласни дейности по проект „Твоят час“ за учебната 2017/2018 година:

  • Живей здравословно – ръководител Маринка Стоева;
  • Фотография и клипове – ръководител Петя Димитрова;
  • История на българското кино – ръководител Филка Славова;
  • Млад физик и астроном – ръководител Султанка Николова;
  • Лека атлетика – ръководител Димитър Кисьов;
  • Езиков клуб – Курс за преодоляване на обучителни трудности по български език – ръководител Виолета Илчева;
  • Преодоляване на обучителни затруднения по математика – ръководител Галина Кънева;
  • Аз обичам английски език – ръководител Марина Динкова;
  • Попълване на пропуски по математика – ръководител Еленка Моллова;
  • Използване на играта (Play acting) в обучителния процес по (английски) – ръководител Калинка Колева.

Ако искате да разгледате профила на Училището в електронната платформа на проекта посетете http://tvoiatchas.mon.bg/School.aspx?SchoolId=851&OrganisationId=1303

Вход към електронната платформа

Презентация за дейностите по проект „Твоят час“ в Профилирана гимназия – гр. Елхово

Новини по проекта …