Успех


Проектът „Успех“ има като основната цел да привлече учениците да участват в занимания извън задължителното учебно време, в което да заявят своите способности, интереси и компетентности в различни области на науката, изкуствата и спорта в неформална среда. В тази среда учениците срещат разбиране и подкрепа и това може да бъде ефикасна превенция на нарастващите прояви на насилие и агресивност в училище, за което са налице утвърждаващи се тенденции. Извънкласните и извънучилищни дейности дават възможност в значителна степен да се развие неформалното общуване между учителя, учениците, родителите. Проектът предоставя финансиране на извънкласни дейности с цел създаване на условия за осмисляне на свободното време на учениците в държавните и общински училища.

Clipboard01

Клубовете по проект „УСПЕХ“ от 2011 до сега…

новини по проекта…