Събиране на оферти с обява на основание глава 26 от ЗОП


Събиране на оферти с обява на основание глава 26 от ЗОП с предмет –
„Ремонтни дейности на Профилирана гимназия „Св. Климент Охридски“ – гр. Елхово“ по две обособени позиции: Обособена позиция № 1 „Ремонтни дейности на физкултурен салон“ и Обособена позиция № 2 „Ремонтни дейности на коридор и фоайета на 1-ви етаж“.

Необходима документация:

ОБЯВА за обществена поръчка по чл. 20, ал. 3 от ЗОП
Документация за избор на изпълнител чрез събиране на оферти
Образци на необходимите документи
КСС за Обособена позиция №1 „Ремонтни дейности на физкултурен салон“
КСС за обособена позиция №2 „Ремонтни дейности на коридор и фоайета на 1-ви етаж“
Проект на договор за строителство
Протокол от дейността на комисия по обществена поръчка за избор на изпълнител чрез събиране на оферти с обява
Договор за строителство по обособена позиция №2 „Ремонтни дейности на коридор и фоайета на 1-ви етаж“
Заповед №485/14.08.2019 г. за определяне на изпълнител за строителство по обособена позиция №1 „Ремонтни дейности на физкултурен салон “
Договор за строителство по обособена позиция №1 „Ремонтни дейности на физкултурен салон“
Допълнително споразумение № 1 към Договор за обществена поръчка №3/27/09.2019 г.

 
Последно публикувано в Профил на купувача
Контакти

Email: info-2831522@edu.mon.bg
Адрес: обл. Ямбол
гр. Елхово 8700
ул. „Ангел Вълев“ 39

Директор: Йовка Драгоева
тел. 0879124915