Изяви на групи за ИКД по проект „Твоят час“ в Профилирана гимназия „Св. Климент Охридски“


Днес, 01.03.2017 г., се проведоха публични изяви на две от групите по проект BG05M2OP001-2.004-0004 „Развитие на способностите на учениците и повишаване мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности (ТВОЯТ ЧАС) – фаза І“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.

Участниците в група „Създаване на интерактивни уроци по история“, с ръководител старши учител Филка Славова, представиха в атрактивни презентации голямото многообразие от исторически извори за българската и чуждата история. Тема на изявата беше „Източници на историята“. Ученическите екипи показаха умения да боравят с историческа информация и да интерпретират различни видове исторически източници.

Темата на групата по „Биология и здравно възпитание“, с ръководител старши учител Маринка Стоева – „Болести при човека“, предизвика голям интерес у публиката. Учениците от 8, 9, 10 и 11 класове презентираха някои от новите технологии за диагностика на болести, които са животоспасяващи за човека.

Гости на изявите бяха Директорът, г-жа Йовка Драгоева, медицинският работник Пенка Грозева, учители и съученици.
Последно публикувано в Новини
Контакти

Email: highschool_elhovo@abv.bg
Адрес: обл. Ямбол
гр. Елхово 8700
ул. „Ангел Вълев“ 39

Телефони:

Директор: Йовка Драгоева
тел. 0478/ 88067

Касиер: тел. 0478/ 88068