СНИМКИТЕ – ПАЗИТЕЛИ НА СПОМЕНИТЕ, ЗАКЛЮЧЕНИ В ЕДИН МИГ


На 26.01.2017 г. в мултимедийния кабинет на Профилирана гимназия „Св. Климент Охридски“  се състоя първата представителна изява на учениците – любители на фотографията. Сформираната група по интереси е част от проект BG05M2OP001-2.004-0004 „Развитие на способностите на учениците и повишаване мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности (ТВОЯТ ЧАС) – фаза І“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове. Гости на изявата бяха ученици и учители от Гимназията.

Младите фотографи демонстрираха своята креативност, както в създаването на художествена и цифрова фотография, така и по време на презентирането на създадените продукти. Всеки от сформираните (по тяхно желание) екипи представи колекция от красотата и идеята на своята фотография. Те показаха, придобитите за кратък период от време, умения и усет за добра композиция и естетика.  Снимките им бяха изпълнени със символика и послания.

Ръководителят, г-жа Петя Димитрова, благодари на всички за положените усилия и сподели по -нататъшните намерения на групата – учениците да разширят знанията си за възможностите и  тайните на фотографията, да усъвършенстват уменията за обработване на изображения с подходящи компютърни програми.
Последно публикувано в Новини
Контакти

Email: highschool_elhovo@abv.bg
Адрес: обл. Ямбол
гр. Елхово 8700
ул. „Ангел Вълев“ 39

Телефони:

Директор: Йовка Драгоева
тел. 0478/ 88067

Касиер: тел. 0478/ 88068