Общо събрание на НА УЧИЛИЩНОТО НАСТОЯТЕЛСТВО – 19 МАРТ 2019 Г.

Публикувано в Новини на 18.02.2019 в 11:02 часа

П О К А Н А

До членовете на
Сдружение Училищно настоятелство
при ПГ „Св. Кл. Охридски”, гр. Елхово

Уведомяваме Ви, че УС на Сдружение „Училищно Настоятелство при Гимназия „Свети Климент Охридски“ – гр. Елхово“, свиква Общо събрание на 19.03.2019 г. от 17,30 часа, в Профилирана гимназия „Свети Климент Охридски“ – гр. Елхово с адрес: ул. „Ангел Вълев“, № 39, при следния

ДНЕВЕН РЕД:

1. Представяне на отчетен доклад за дейността на УН при Гимназия „Свети Климент Охридски“ – гр. Елхово за периода от 01.01.2018 г. до 31.12.2018 г. Докладва: г-н Цветан Димитров – касиер на УН.
2. Освобождаване на членове и приемане на нови членове на УН при Гимназия „Свети Климент Охридски“ – гр. Елхово. Докладва: г-жа Маринка Стоева – секретар УС на УН.
3. Приемане на годишна сума за членски внос на членовете на Сдружение „Училищно Настоятелство при Гимназия „Свети Климент Охридски“ – гр. Елхово“. Докладва: г-жа Маринка Стоева – секретар УС на УН Управителен съвет на Сдружението.
Последно публикувано в Новини
Контакти

Email: highschool_elhovo@abv.bg
Адрес: обл. Ямбол
гр. Елхово 8700
ул. „Ангел Вълев“ 39

Телефони:

Директор: Йовка Драгоева
тел. 0478/ 88067

Касиер: тел. 0478/ 88068