ОБЩО СЪБРАНИЕ НА УЧИЛИЩНОТО НАСТОЯТЕЛСТВО – 17 МАРТ 2021 Г.

Публикувано в Новини на 18.02.2021 в 17:15 часа

П О К А Н А

До членовете на
Сдружение Училищно настоятелство
при ПГ „Св. Кл. Охридски”, гр. Елхово

Уведомяваме Ви, че УС  на Сдружение Училищно настоятелство при Профилирана гимназия „Св. Климент Охридски”- град Елхово , свиква Общо  събрание на 17.03.2020 година от 17:30 часа,  в Профилирана гимназия „Свети Климент Охридски”- град Елхово с адрес ул. Ангел Вълев №39. Събранието ще се проведе при следния

ДНЕВЕН РЕД:

  1. Представяне на отчетен доклад за дейността на УН при Профилирана гимназия „Св. Климент Охридски”- град Елхово за периода 01.01.2020 г. – 31.12.2020 г.
  2. Приемане на годишна сума за членски внос на членовете на Сдружение Училищно настоятелство при Профилирана гимназия „Св. Климент Охридски”- град Елхово.

Покана за Общо събрание на Училищното настоятелство за 2021
Последно публикувано в Новини
Контакти

Email: highschool_elhovo@abv.bg
Адрес: обл. Ямбол
гр. Елхово 8700
ул. „Ангел Вълев“ 39

Телефони:

Директор: Йовка Драгоева
тел. 0478/ 88067

Касиер: тел. 0478/ 88068