Правилници и заповеди


Правилници:
ПРАВИЛНИК ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ЗАКОНА ЗА НАРОДНАТА ПРОСВЕТА

Закон за предучилищното и училищното образование

ПРАВИЛНИК ЗА ДЕЙНОСТТА НА ГИМНАЗИЯ „СВЕТИ КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ” – ГР. ЕЛХОВО ЗА УЧЕБНАТА 2014/2015 Г.

 

ЗАПОВЕДИ:
ЗА УЧЕБНАТА 2013/2014 ГОДИНА
ЗАПОВЕД № 308/13.02.2013 Г. ЗА ВЪТРЕШНИТЕ ПРВИЛА ЗА ОТПУСКАНЕ НА СТИПЕНДИИ ЗА ВТОРИЯ СРОК НА УЧЕБНАТА 2013/2014 г.

ЗАПОВЕД №311/13.02.2014 г. ЗА ДАТИТЕ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНТРОЛНИТЕ И КЛАСНИ РАБОТИ ЗА ВТОРИЯ СРОК НА УЧЕБНАТА 2013/2014 Г.

ЗА УЧЕБНАТА 2014/2015 ГОДИНА
ЗАПОВЕД № 45/08.10.2014 Г. ЗА ВЪТРЕШНИТЕ ПРAВИЛА ЗА ОТПУСКАНЕ НА СТИПЕНДИИ ЗА ПЪРВИЯ СРОК НА УЧЕБНАТА 2014/2015 г.

ЗА УЧЕБНАТА 2015/2016 ГОДИНА
ЗАПОВЕД НА МИНИСТЪРА НА ОБРАЗОВАНИЕТО ЗА ГРАФИКА НА УЧЕБНОТО ВРЕМЕ ЗА 2015/2016 ГОДИНА

ЗА УЧЕБНАТА 2016/2017 ГОДИНА

ГОДИШЕН ПЛАН НА УЧИЛИЩЕТО ЗА УЧЕБНАТА 2016/2017 ГОДИНА

П Р А В И Л Н И К ЗА ДЕЙНОСТТА НА ПРОФИЛИРАНА ГИМНАЗИЯ „СВЕТИ КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ” – ГР. ЕЛХОВО УЧЕБНА 2016/2017 Г.

СТРАТЕГИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА ПРОФИЛИРАНА ГИМНАЗИЯ „ СВЕТИ КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“ ЗА ПЕРИОДА 2016 – 2020

ЕТИЧЕН КОДЕКС НА РАБОТЕЩИТЕ С ДЕЦА В ПРОФИЛИРАНА ГИМНАЗИЯ „СВЕТИ КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“ – ГР. ЕЛХОВО

ПРОГРАМА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА РАВНИ ВЪЗМОЖНОСТИ И ЗА ПРИОБЩАВАНЕ НА ДЕЦА И УЧЕНИЦИ ОТ УЯЗВИМИ ГРУПИ (2016 – 2020)

МЕРКИ ЗА ПОВИШАВАНЕ КАЧЕСТВОТО НА ОБРАЗОВАНИЕТО

УЧИЛИЩНА СТРАТЕГИЯ ЗА ПРЕВЕНЦИЯ НА ОТПАДАНЕТО НА ДЕЦА ОТ УЧИЛИЩЕ 2016/2017 ГОДИНА

УЧИЛИЩЕН ПЛАН ЗА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА УЧИЛИЩНИЯ ТОРМОЗ

ПРЕВАНТИВНИ МЕРКИ ЗА ПРЕДОТРАТЯВАНЕ И ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА ТОРМОЗА ПО НИВА

ЕДИННИ УЧИЛИЩНИ ПРАВИЛА ЗА ДЕЙСТВИЕ В СЛУЧАИ НА ТОРМОЗ СРЕД УЧЕНИЦИТЕ

ЗА УЧЕБНАТА 2017/2018 ГОДИНА

ГОДИШЕН ПЛАН НА УЧИЛИЩЕТО ЗА УЧЕБНАТА 2017/2018 ГОДИНА

ПРАВИЛНИК ЗА ДЕЙНОСТТА НА ПГ „СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ” – ГР. ЕЛХОВО ЗА УЧЕБНАТА 2017/2018 

СТРАТЕГИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА ПГ „ СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“ ЗА ПЕРИОДА 2017 – 2020

ЕТИЧЕН КОДЕКС НА РАБОТЕЩИТЕ С ДЕЦА В ПРОФИЛИРАНА ГИМНАЗИЯ „СВЕТИ КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“ – ГР. ЕЛХОВО

ПРОГРАМА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА РАВНИ ВЪЗМОЖНОСТИ И ЗА ПРИОБЩАВАНЕ НА ДЕЦА И УЧЕНИЦИ ОТ УЯЗВИМИ ГРУПИ (2017 – 2020)

МЕРКИ ЗА ПОВИШАВАНЕ КАЧЕСТВОТО НА ОБРАЗОВАНИЕТО

УЧИЛИЩНА ПРОГРАМА ЗА ПРЕВЕНЦИЯ НА ОТПАДАНЕТО НА ДЕЦА ОТ УЧИЛИЩЕ 2017/2018 ГОДИНА

ПЛАН ЗА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА УЧИЛИЩНИЯ ТОРМОЗ

ПРЕВАНТИВНИ МЕРКИ ЗА ПРЕДОТРАТЯВАНЕ И ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА ТОРМОЗА ПО НИВА

ЕДИННИ УЧИЛИЩНИ ПРАВИЛА ЗА ДЕЙСТВИЕ В СЛУЧАИ НА ТОРМОЗ СРЕД УЧЕНИЦИТЕ

ЕДИННИ ПРАВИЛА ЗА ПОВЕДЕНИЕ НА УЧЕНИЦИТЕ В ГИМНАЗИЯТА