Покана за пазарни консултации


УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Профилирана гимназия „Св. Климент Охридски“ – гр. Елхово планира да възложи обществена поръчка на основание чл.20, ал.3, т.1 от ЗОП с предмет: „Ремонтни дейности на Профилирана гимназия „Св. Климент Охридски“ – гр. Елхово“ по две обособени позиции: Обособена позиция № 1 „Ремонтни дейности на физкултурен салон“ и Обособена позиция № 2 „Ремонтни дейности на коридор и фоайета на 1ви етаж“

Във връзка с изложеното и на основание чл. 44, във връзка с чл. 21, ал. 2 от ЗОП, Профилирана гимназия „Св. Климент Охридски“ – гр. Елхово провежда пазарни консултации относно подготовката за възлагането на обществената поръчка и най-вече за определяне на прогнозната й стойност като Ви каним да подадете оферта с индикативни стойности за изпълнение на строително – монтажни работи предмет на същата.

Индикативните ценови предложения следва да съдържат: прогнозна стойност в левове без вкл. ДДС и с вкл. ДДС –  съгласно ОБРАЗЕЦ № 2.1 за Обособена позиция № 1 и  ОБРАЗЕЦ № 2.2 за Обособена позиция № 2 от настоящата покана.

Уведомяваме Ви, че представените от Вас в настоящата пазарна консултация стойности са с индикативен характер и не са обвързващи в случай на последващо участие при откриване на процедура за възлагане на обществена поръчка за ремонтни дейности, като имат единствено за цел да бъде извършено проучване на пазара и реалните пазарни цени, които да бъдат сравнени и анализирани и на тази основа да бъде определена прогнозната стойност на обществената поръчка.

Ценовите стойности за описаните дейности следва да бъдат представени в срок от 5 работни дни от датата на публикуване на поканата на Профила на купувача на официалната страница на Профилирана гимназия „Св. Климент Охридски“ – гр. Елхово, съгласно приложения формат – ОБРАЗЕЦ № 2.1 за Обособена позиция № 1 и  ОБРАЗЕЦ № 2.2 за Обособена позиция № 2 в деловодството на Профилирана гимназия „Св. Климент Охридски“ – гр. Елхово и в кабинетът на гл. счетоводител на ул. „Ангел Вълев“ 39  всеки работен ден от 07:30 ч. до 16:00 ч.

Покана за пазарни консултации
Обява за пазарни консултации
Образец за оферта
Образец 2.1 – Ценово предложение
Образец 2.2 – Ценово предложение

Протокол от дейността на комисията за разглеждане, оценяване и класиране на подадените оферти
Обобщени данни
Доклад от дейността на комисията за разглеждане на полученитените индикативни оферти

Оферта от „ИНКОМ ПВ“ ООД
Оферта от „ВАНИНА СТРОЙ“ ООД
Оферта от ЕТ „КРАСИМИР ТРЪНКОВ“
 
Последно публикувано в Новини
Контакти

Email: highschool_elhovo@abv.bg
Адрес: обл. Ямбол
гр. Елхово 8700
ул. „Ангел Вълев“ 39

Телефони:

Директор: Йовка Драгоева
тел. 0478/ 88067

Касиер: тел. 0478/ 88068